סוכנות הביטוח של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי