סולבנסי

הרשות מאריכה את תקופת הפריסה בסולבנסי ומקדמת את החלת תקן IFRS 17

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה מפות דרכים להתאמת הוראות סולבנסי למתכונת האירופית ולאימוצו של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 17 (IFRS). בימים האחרונים שלחה הרשות שוק לחברות הביטוח טיוטה של מפת דרכים ליישומו של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 17 בישראל וכן מפת דרכים למעבר לכללי כושר פירעון כלכלי (סולבנסי 2) במתכונתם האירופית. השינוי העיקרי יהיה הארכת תקופת הפריסה, כך שתעמוד על 16 שנים ולא 7 שנים כפי שנקבעה עם החלת הרפורמה ב-2017. מהרשות נמסר כי הצעדים מתחברים לאסטרטגיה של ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, לפעול לרמת...