עדכון לוחות התמותה

מנורה מבטחים רשמה רווח כולל של 352 מיליון שקל ב-3 רבעונים, לעומת רווח של 261 מיליון שקל אשתקד – גידול של 35%

קבוצת מנורה מבטחים מדווחת על רווח כולל לבעלי המניות בתשעה החודשים הראשונים של שנת 2019 בסך של 352  מיליון שקל, מול רווח כולל לבעלי המניות של 261 מיליון שקל בתשעה החודשים הראשונים של 2018. הפסד הכולל לבעלי המניות ברבעון שלישי של שנת 2019 הסתכם לסך של 90 מיליון שקל מול רווח כולל לבעלי המניות של 193 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. החברה פירטה את השינויים העיקריים שהשפיעו על התוצאות בתקופת הדוח : * מרווח פיננסי: בתקופת הדוח חלה עליה במרווח הפיננסי (הכנסות מהשקעות בניכוי התשואה המובטחת למבוטחים) אשר השפיעה על...