קורונה

מכת הקורונה: ההפסד הכולל של מגדל ברבעון הראשון הסתכם ב-563 מיליון שקל

אפקט הקורונה הכה במגדל בעוצמה מרשימה. חברת הביטוח הציגה הפסד כולל של 563 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2020 לעומת רווח כולל בסך של כ-543 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הכולל ברבעון הראשון הושפע בעיקרו מהפסדי השקעות ניכרים של הקבוצה בשווקי ההון. זאת, לצד השינויים של עקום הריבית אשר הביאו לגידול בהפרשות בביטוח חיים בסך של כ-134 מיליון שקל אחרי מס, ומנגד, קיטון בעתודות ביטוח סיעודי בסך של כ-161 מיליון שקל אחרי מס, אשר בחלקו הגדול נובע מייחוס חלק מעודף השווי ההוגן של הנכסים מעל ערכם בספרים בגין חישוב ה-LAT....