קרן שירה אונגר

על תוקפה של פוליסת ביטוח אשר הפרמיה בגינה לא שולמה

[caption id="attachment_56204" align="alignright" width="168"] מאת עו"ד קרן-שירה אונגר[/caption] האם אי תשלום פרמיה מהווה עילה לביטול הפוליסה מעיקרה? השכל הישר אומר לנו "כן", אך אפשר ולשון החוק תביא דווקא למסקנה אחרת. חוק חוזה הביטוח תשמ"א 1981 הוא חוק צרכני, המעדיף בעניינים שונים את המבוטח על פני המבטח. אחת מאותן העדפות היא כאשר החוק מפריד בין הכיסוי הביטוחי לתשלום הפרמיה בגינו, גם אם הדבר עלול להביא לעיתים לתוצאה אבסורדית. כך למשל, נוח מצבה של מבטחת המבקשת לבטל פוליסה ללא כל סיבה (נושא "טעון" שאינו ברור עד סופו) ממבטחת המבקשת לבטל פוליסה עקב...
חבותו של מבטח כלפי צד שלישי

חבותו של מבטח כלפי צד שלישי

האם במקרה בו חברת ביטוח פטורה מתשלום תגמולי ביטוח למבוטח בשל מרמה, היא גם פטורה מתשלום  לצד ג' תמים? לשאלה זו נדרש בית המשפט המחוזי…