רשות שוק ההון

הרשות: מוסדיים פעלו לכאורה בניגוד להוראות, כאשר מועמדים לנושאי משרה ביצעו פעולות שמתפרשות כניהול

מטיוטת עמדת הממונה – פעולות נושא משרה טרם קבלת אישור הממונה - עולה כי במספר מקרים נהגו גופים מוסדיים, לכאורה, שלא בהתאם להוראות חוק אישור מינוי נושאי משרה. על פי הטיוטה שפורסמה אתמול (ב'), במקרים המוזכרים ביצעו המועמדים לכהונה פעולות אשר עלולות לעלות לכדי ניהול בפועל, לעמדת הרשות. זאת, לפני המועד הקובע. על רקע ממצאים אלו פורסמה הטיוטה של הרשות, שאמורה להסיר אי בהירות באשר לפעולות בעייתיות של בכירים ולהפסיקן. על פי החוזר, יימנע מועמד לכהונה כנושא משרה בגוף מוסדי מלבצע כל פעולה אשר נכללת תחת הגדרות התפקיד והסמכויות של...
טיוטת חוזר: הדוחות לעמיתים ולמבוטחים יכללו את שיעור ההוצאות הישירות שנגבו ואת התשואה לאחר הניכוי

טיוטת חוזר: הדוחות לעמיתים ולמבוטחים יכללו את שיעור ההוצאות הישירות שנגבו ואת התשואה לאחר הניכוי

הדוחות השנתיים והרבעוניים לעמיתי הפנסיה והגמל ולמבוטחים בביטוחי המנהלים יכללו את שיעור ההוצאות הישירות שנגבו. התשואה שתוצג תהיה התשואה לאחר ניכוי ההוצאות הישירות, וללא ניכוי…
מתוך דוח מבקר המדינה: הקשר בין היקף הפרמיות בביטוחים הנמכרים על ידי הסוכן ובין התגמול לסוכן מעודד עסקאות טוויסטינג

מתוך דוח מבקר המדינה: הקשר בין היקף הפרמיות בביטוחים הנמכרים על ידי הסוכן ובין התגמול לסוכן מעודד עסקאות טוויסטינג

שליש מהפרמיות שהמבוטחים בענף הוצאות רפואיות בביטוחי פרט שילמו לחברות הביטוח הועברו לסוכני הביטוח כעמלה, דבר המשפיע גם על שיעור ההחזר למבוטחים. כך עולה מדוח…