שוק ההון

הרשות פועלת לשמור על הכיסוי הביטוחי של מפוטרי הקורונה

חברות הגמל והפנסיה ימשיכו לנכות כיסויים ביטוחיים למשך שנה מהחודש שבו מפוטרי הקורונה חדלו מלהפקיד לקרן או לקופה. כך מבקשת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לקבוע בתיקונים החדשים שפרסמה היום (יום א'). מטרת התיקונים היא, שכל העמיתים שהסתיימה העסקתם או שיצאו לחל"ת ימשיכו להיות זכאים לאותו כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות ולסיכוני נכות - אלא אם כן הם הורו אחרת. מדובר בשינוי אחד מתוך מספר תיקונים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים, שמונהג על ידי הרשות עד לסוף 2020. התיקונים יחולו לגבי כל הסדר ביטוחי הממומן מדמי ביטוח הנגבים מנכסי קופת גמל...