A.M. Best

A.M Best מצפה למשמעת חיתומית בחידושי ינואר 2020

סוכנות הדירוג הבינלאומית A.M Best קוראת למבטחים ולמבטחי המשנה האירופיים להפגין משמעת חיתומית במטרה להמשיך ולשפר את התעריפים ואת התנאים גם בשנת 2020. היחס המשולב, חמש שנתי, המחושב על ידי A.M Best הוא 97.6 וההחזר על ההון עומד על 6%. יש עדויות על שיפור במשמעת החיתומית - דבר המתבטא בזהירות הגדולה יותר של מבטחי המשנה באיתור קיבולת, הגדלת תעריפים וויתור על חידושים של עסקים בלתי רווחיים. קשה לזהות האם בקליטת עסקים חדשים נקבע תעריף נאות, אולם נראה שמבטחי המשנה זהירים יותר עם הקיבולת שלהם - דבר שאמור להשפיע על הגידול...
דירוג מבטחי משנה 2018

דירוג מבטחי משנה 2018

סוכנות הדירוג A.M. Best מפרסמת את דירוג 25 מבטחי המשנה המובילים בתחום הביטוח הכללי לפי מדד פרמיה ברוטו כפי שנרשם בשנת 2018. נציג את עשרת…
כנס הביטוח הבינלאומי הראשון בגיאורגיה

כנס הביטוח הבינלאומי הראשון בגיאורגיה

ב-14 מרץ 2019 התקיים בטיביליסי (בירת גיאורגיה) הכנס הביטוח הבינלאומי הראשון, שמטרתו לבחון את מיצוב שוק הביטוח הקיים והתפתחותו העתידית בהתייחס להזדמנויות הגידול העיקריות. הכנס…
China Re רוכש את Chaucer

China Re רוכש את Chaucer

מבטח המשנה הגדול ביותר בסין China Re הודיע כי ירכוש את Chaucer, המבטח לסיכונים מיוחדים של לוידס בבעלות  The Hanover Insurance Group, Inc - תמורת 950…