ADL

פסק דין: נמחקה בקשה לאישור ייצוגית נגד דקלה בטענה לפיצול מבחן ה-ADL תוך התעלמות מהנחיות הפיקוח

בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה בפסק דין על מחיקת בקשה לאישור תביעה כייצוגית נגד דקלה סוכנות לביטוח בע"מ, חברה בת של הראל ביטוח ופיננסים. הראל דיווחה על כך לבורסה. עניינה של התובענה (פוליסה, גיליון 1996 מה-39 באוגוסט 2015) היה בטענה, כי בעת יישוב תביעות בביטוח סיעודי, מפצלת דקלה, כביכול, לצורך בחינת קיומו של מקרה הביטוח, את פעולות היומיום לחלקי גוף (מבחן ה-ADL), תוך בחינה כמותית דווקנית של יכולת המבוטח לבצע כל אחת מן הפעולות, במקום בחינה מהותית של יכולת זו, תוך ריקון מתוכן של חוזרי המפקח על הביטוח ובניגוד...