AIG Life

בריאות נפשית לקויה עולה לכלכלה הבריטית 45 מיליארד ליש"ט

חברת היעוץ Deloitte פרסמה בשנת 2017 שהיעדרויות, אובדן פריון ונוכחות כתוצאה מבריאות נפשית לקויה עולה למעסיקים הבריטיים כ-33-42 מיליארד ליש"ט בשנה. בדיווח האחרון פורסם שהעלות גדלה בשיעור של 16% לכדי 45 מיליארד ליש"ט. מעסיקים שמשקיעים בבריאות הנפשית של עובדיהם מקבלים (בממוצע) החזר של 5 ליש"ט על כל 1 ליש"ט שהשקיעו (גידול מ-2017 בה ההחזר היה 4 ליש"ט לכל 1 ליש"ט של השקעה). אחת הבעיות שעלו בסקר, בעיקר אצל עובדים צעירים, היא בנושא השימוש בטכנולוגיה המקשה עליהם להתנתק מהמשימות שלהם ומהעבודה. במחקר שנערך על ידי AIG Life נמצא כי 17% משינויים...