Alpha Insurance

נהגים ונהגי מוניות בבריטניה נותרו ללא ביטוח

המבטח הדני Alpha Insurance (בלתי מסווג) הכריז על חדלות פירעון וביקש היתר לכינוס נכסים. הרשות לפיקוח פיננסי של דנמרק הודיעה לכל המבוטחים שעליהם למצוא מבטח אחר מאחר שהכיסויים הביטוחיים בוטלו. התביעות שהוגשו יטופלו על ידי קרן ייעודית The Danish Guarantee Fund. תביעות חדשות שאירעו עד 5 יוני 2018 יתקבלו לטיפול, אך התאריך האחרון להגשת תביעה הוא 8 בנובמבר 2018. 700 נהגי מוניות וכ-1,000 מיני קאב היו מבוטחים אצל המבטח שפעל בבריטניה באמצעות J&M Insurance Services אשר מכר תכנית ביטוח בשם Cover My Cab ותוכנית ביטוח בשם Protector. עשרות נהגים ששילמו...