Amtrust

AmTrust ומנהל הכספים לשעבר ישלמו קנס של 10.5 מיליון דולר

רשות ניירות הערך של ארה"ב The Securities and Exchange Commission) SEC) האשימה את המבטח האמריקאי AmTrust Financial Services ואת מנהל הכספים שלו לשעבר Ronald E. Pipoly Jr בכשל לגלות ולדווח עובדות מהותיות בקשר להערכה של הפסדי החברה והרזרבות שלה בשנת 2015 ובשנים שקדמו לכך. המבטח ומנהל הכספים לשעבר הסכימו - בלי שהודו בהאשמות - לשלם קנס בסך של 10.5 מיליון דולר לסגירת התיק (10.3 מיליון דולר ישולמו על ידי המבטח ויותר מ-200 אלף דולר ישולמו על ידי מנהל הכספים). ההסדר מחייב אישור של בית המשפט הפדראלי בדרום ניו יורק. בהצהרה...
Canopius רוכש את עסקי לוידס של AmTrust

Canopius רוכש את עסקי לוידס של AmTrust

יו"ר המבטח ומבטח המשנה Canopius AG הודיע שמכתב הכוונות לרכישה של עסקי לוידס של AmTrust הוסכם ונחתם והעסקה סגורה ב-99%. הוא מצפה שהעסקה תושלם ברביע…
עסקת AmTrust אושרה על ידי בעלי המניות

עסקת AmTrust אושרה על ידי בעלי המניות

המשקיעים של AmTrust הסכימו לעסקה המוצעת וימכרו את מניותיהם במחיר של 14.75 דולר למניה, מחיר המשקף שווי כולל בסך של 2.95 מיליארד דולר. העסקה אמורה…