Arthur J. Gallagher Services U.K

אפליה מגדרית של מבטחים בבריטניה

אפליה מגדרית של מבטחים בבריטניה

ארגון בריטי של מבטחים מסחריים מדווח על שונות משמעותית בתשלומים והטבות בין גברים ונשים המועסקים על ידי מבטחים. בניתוח נתונים של 45 מבטחים בריטיים, השונות…