AXA XL

S&P מעלות: ההישענות של שלמה על מבטחי משנה מסייעת לחברה לשמור על רווחיות

דירוגה של שלמה יעמוד על A+ עם תחזית יציבה. כך קבעה חברת הדירוג S&P מעלות, בדירוגה הראשון של חברת הביטוח. על פי S&P מעלות, דירוג החברה משקף את נתח השוק הקטן שלה בתחום הביטוח הכללי בישראל ואת הריכוזיות הגבוהה של  פעילותה בתחום ביטוחי הרכב, יחד עם הביצועים התפעוליים הטובים שלה. כמו כן, דירוג החברה משקף את הונה הקטן שלה בהשוואה לסיכונים הביטוחיים - מה שמגביל, להערכת החברה, את יכולת ספיגת התנודתיות ברווחי החברה. בחברת הדירוג סבורים כי ריכוזיות הפעילות בתחום ביטוחי הרכב וההישענות הגבוהה על כיסוי מבטחי משנה חושפים אותה...