Bank of England

PRA לא יפרסם תוצאות של מבחני לחץ 2019

The Prudential Regulation Authority) PRA) - הגוף הבריטי לפיקוח על הביטוח, חלק מ- Bank of England, הודיע שלא יפרסם, בשלב זה, את תוצאות מבחני הלחץ שנערכו ב-2019 עקב השפעות הקורונה. ה-PRA רוצה להתמקד בפעילות של המבטחים ומבטחי המשנה המפוקחים ולוודא כי הם לוקחים חלק בתמיכה בכלכלת בריטניה המושפעת מהמגיפה. השעיית תוצאות מבחני הלחץ היא לנוכח העובדה שקווי היסוד של המבחנים השתנו בהשפעת המגיפה והתוצאות של 2019 הפכו ללא רלוונטיות. מבחני הלחץ הבאים יתקיימו ב-2022 כשניתנת ארכה למבטחים ולמבטחי המשנה להגיב על עיצוב המבחנים עד הרביע הרביעי של 2021.