BCG

חברת הייעוץ BCG על חברות הביטוח: הרגישות ליחסי הסולבנסי תהפוך נקודת תורפה משמעותית

חברות הביטוח יצטרכו לנהל את המשבר בטווח הקרוב, תוך התמקדות בצמצום שיבושים והבטחת המשכיות עסקית. זאת לצד גישה מובנית המבוססת על תרחישים ושואפת לבנות חוסן ארגוני באמצעות תכנון מקיף לעתיד רחוק יותר. כך סבורים האנליסטים בחברת הייעוץ The Boston Consulting Group בסקירתם את ענף הביטוח הגלובלי. על סמך ראיות היסטוריות להתפשטות מחלות במאה ה-20, ב-BCG חוזים כי פגיעה זמנית בתמ"ג שאינה מלווה בהפסד תפוקה בטווח הארוך הינה עדיין אפשרית. אך גם תרחישים פאסימיים יותר עשויים להתרחש. במיוחד בעולם של ימינו שהנו מחובר מתמיד. גם אם ההתאוששות תתרחש, ההשפעה על התנהגות הצרכנים,...