ChinaSat-18

ChinaSat-18 ימחק את רווחיות ביטוח החלל

ChinaSat-18 ימחק את רווחיות ביטוח החלל

הכשל בשיגור לווין התקשורת האזרחי הסיני ChinaSat-18 (נותר במסלול הקפה ולא נכנס לעמדה המיועדת) אמור לעלות למבטחים 250 מיליון דולר. טרם הוגשה תביעה למבטחים. הלוויין…