COVID-19

מבחני לחץ של AM Best בוחנים השפעת COVID-19 על מבטחים

סוכנות הדירוג הבינלאומית AM Best הודיעה כי היא מפתחת מבחני לחץ חדשים אשר יבחנו את ההשפעה של COVID-19 על המבטחים המדורגים על ידה. מבחני הלחץ יבחנו את מאזני המבטחים, במטרה להעריך את ההשפעה של התפרצות מגיפת הקורונה על הון המבטחים המותאם לסיכונים, את תיק ההשקעות, את הרזרבות וסיכונים אחרים. וירוס הקורונה הוא ייחודי במגוון המורכבויות המשפיעות על סיכונים ואי בהירות, בטווח הקצר, בתחום ההחרפה של המצב שנוצר. ההשפעות הישירות והעקיפות עלולות להיות בלתי מובנות למשך זמן מה. ב-AM Best מעריכים, כי בארה"ב ההשפעה תהיה על מבטחי חיים ואנונה ולא על...