D&O

יועצים לניהול סיכונים ממליצים להיערך לתביעות בתחום ביטוח נושאי משרה

the U.S. Securities and Exchange Commission - SEC הורה לחברות לפרסם מידע המתייחס למגיפת הקורונה, אשר עשוי להוות בסיס לתביעות כנגד נושאי המשרה. המידע אמור לכלול הערכות ותוכניות להתמודדות עם הסיכונים המוחשיים לפעילות העסקית ולתפעול הארגון כתוצאה של התפרצות מגיפת הקורונה. יועצים לניהול סיכונים ומומחים אחרים סוברים, שאם בעלי המניות לא ידווחו כראוי על שרשרת האספקה ורגישותם לפעילות הארגון או על בעיות בהפצה - הדבר יגרום להגשת תביעות. הנהלת הארגון חייבת להכין, מבעוד זמן, תוכנית להתמודדות בחירום ולפתח ערוצי שרשרות אספקה חלופיות. אם תוגש תביעה כזו, ביטוח נושאי משרה (D&O)...