EY

 EY: יחס כושר הפירעון הענפי ירד מ-170% ל-161% עם התחשבות בתקופת הפריסה

יחס כושר הפירעון הכלכלי של שוק הביטוח הישראלי, תוך התחשבות בהוראות הפריסה, פחת ב-2019 בכ-9%, משיעור של 170% לשיעור של 161%. כך פרסמה פירמת רואי החשבון EY בעקבות פרסום דוחות כושר הפירעון של חברות הביטוח בסוף השבוע האחרון. מהסקירה של EY עולה כי עיקר ההשפעה היא כתוצאה מגידול נוסף של 5% בהון הנדרש בחלוף שנה נוספת, בחברות המחשבות לפי חלופת פריסה זו. בנוסף, ירידת עקום הריבית ופרסום לוחות תמותה חדשים בחודש יוני 2019 השפיעו לשלילה על ההון הכלכלי של מספר רב של חברות והגדילו את דרישות ההון. מצד אחר, ניצול...
אסף מיזן מונה לאקטואר ראשי של מגדל

אסף מיזן מונה לאקטואר ראשי של מגדל

דירקטוריון מגדל אישר היום (ד') את מינויו של אסף מיזן לאקטואר הראשי של החברה. מיזן יחליף בתפקידו את ד"ר אולמן לייבוש, שביקש לסיים תפקידו בתום…