FCA

בית המשפט העליון באנגליה פסק לרוב לטובת המבוטחים בערעור על כיסוי לאובדן רווחים בשל הקורונה

מאת עו"ד פגי שרון לויתן, שרון ושות' בית המשפט העליון באנגליה נתן ב-15 בינואר השנה את פסק דינו בערעור, בתביעה אותה יזם הרגולטור האנגלי ה-FCA בשם המבוטחים, בגין הפסדים שנגרמו לעסקים עקב סגירתם בשל מגפת הקורונה. ברוב השאלות שנדונו, בית המשפט פסק לטובת המבוטחים. בפסק הדין, שניתן פה אחד, נדחו ערעורי המבטחים השונים על פרשנות סעיפים שנכללו בפוליסות לכיסוי אובדן רווחים (Business interruption) שבהן לא נדרש נזק לרכוש: סעיף המחלה Disease Clause, סעיף מניעת הגישה Prevention of Access, סעיף ה-Trends ובשאלת הוכחת הקשר הסיבתי. כזכור, לאחר פרוץ מגפת הקורונה, הוגשו...