Fitch Ratings

S&P שינתה את דירוג התחזית שלה לתעשיית ביטוח המשנה מיציב לשלילי

S&P שינתה את דרוג התחזית שלה על תעשיית ביטוח המשנה העולמית מיציב לשלילי עקב זיהוי של קשיים עסקיים בטווח של 12 החודשים הקרובים. להערכת סוכנות הדרוג, מבטחי המשנה לא יוכלו להציג בשנת 2020 רווחיות השווה למחיר ההון. הענפים המבטחים ביטול אירועים, משכנתאות, ביטוח אשראי, דירקטורים ואחריות מקצועית הם הענפים הרגישים ביותר לתרומה בגין הפסדי המבטחים. ב-S&P לא מוטרדים מיציבות ההון של המבטחים אלא מביצועי הרווחיות שלהם. גם סוכנות הדרוג Fitch Ratings צופה למבטחי המשנה קשיים בהשגת רווחיות (בשנת 2020) שתהיה גבוהה ממחיר ההון. Fitch רואה את הפעילות בענפים ביטוח חיים, ביטול...
תעריפי ביטוח המשנה יתקשחו גם ב-2020

תעריפי ביטוח המשנה יתקשחו גם ב-2020

משטר תמחור, תוצאות טובות בתחום ההשקעות ומספר נמוך של אירועים קטסטרופליים הניבו למבטחים הכלליים תוצאות טובות במחצית הראשונה של 2019. סוכנות הדירוג Fitch Ratings מצפה…