GIC Re

עלייה ביחס המשולב של GIC Re

מבטח המשנה הלאומי של הודו General Insurance Corporation of India - GIC Re הודיע כי היחס המשולב שלו ל-2019 עומד על 114%, כשבשנה הקודמת הוא היה 106%. העלייה בשיעור המדד המשולב (המצביעה על הרעה בתחום הביטוחי) נובעת מהגדלת ההפסד החיתומי מ-409 מיליון דולר לסך של 1.18 מיליארד דולר. ברבעון הראשון של 2020 הציג המבטח גידול ברווח נטו מ-112 מיליון דולר (2019) ל-222 מיליון דולר אך הגידול נובע מהקטנת חבות המס של המבטח. התוצאות החיתומיות של הרבעון הראשון  מצביעות על הפסד של 85.9 מיליון דולר, לעומת רווח חיתומי של 18.7 מיליון...
Digit Insurance משתלט על מבטח משנה

Digit Insurance משתלט על מבטח משנה

המבטח ההודי Go Digit General Insurance המגובה על ידי המבטח הקנדי Fairfax Financial Holdings (המחזיק 45% ממניות המבטח ההודי) הכריז על רכישת מבטח המשנה הפרטי היחיד…