Hannover Re

Moody’s מפרסם תחזית אופטימית למבטחי המשנה באירופה

סוכנות הדירוג Moody’s מפרסמת תחזית אופטימית, המתייחסת ל-2021, למבטחי המשנה המובילים של אירופה, על אף סיכונים שעדיים מאיימים. המבטחים Hannover Re, Munich Re, Scor ו-Swiss Re סבלו מירידה ב-2020 בשיעור של 69% בהכנסה נטו לעומת השנה הקודמת. ההשפעה על ההכנסות מושפעת מתביעות אובדן רווחים בגין הקורונה וביטול אירועים וכן מגידול בתביעות מקרי מוות שהשפיעו על התוצאות בביטוח החיים. בנוסף, מבטחי המשנה מתמודדים עם ירידה בהחזר על ההון ושערי ריבית נמוכים, אולם מבנה ההון שלהם נשאר יציב בכללותו. נתוני מבטחי המשנה, בניכוי השפעות המגפה, מראים בשנת 2020 התחזקות. הכללת חריג קורונה...
גידול בפרמיות של מבטחי המשנה

גידול בפרמיות של מבטחי המשנה

נתוני 2018 מצביעים על גידול בשיעור של 3.8% בפרמיות ביטוח (נטו) המשנה העולמיות ל-158.6 מיליארד דולר. גם במדד המשולב מסתמן שיפור והוא ירד מ-110.1% לכדי…
Ping An – מותג הביטוח המוערך ביותר

Ping An – מותג הביטוח המוערך ביותר

המבטח הסיני Ping An הוכתר על ידי חברת Brand Finance כמותג הביטוח החזק ביותר ובעל הערך הגבוה ביותר. לטענת Brand Finance, ההשקעה של המבטח בטכנולוגיות…
Farmers Insurance הונה את מבוטחיו

Farmers Insurance הונה את מבוטחיו

המבטח האמריקאי Farmers Insurance מואשם כי הונה את מבוטחיו בקליפורניה ולא העניק להם את ההנחות המרביות להן היו זכאים בתקופה משנת 2008 ועד 2008. כך…
ג'נרלי מוכרת מבטח חיים גרמני

ג'נרלי מוכרת מבטח חיים גרמני

המבטחת האיטלקית Assicurazioni Generali SpA הודיעה על הסכמתה למכירה של אחזקותיה במבטח החיים הגרמני  Generali Leben לחברת ההשקעות הפרטית Viridium Group GmbH & Co KG תמורת…