IBI

IBI דורשת שיפוי מהלמן אלדובי בעקבות שתי תביעות ייצוגיות שהוגשו נגד החברה

IBI דורשת שיפוי מהלמן אלדובי בעקבות שתי תביעות ייצוגיות שהוגשו נגד חברת הגמל המאוחדת של שתי החברות. כך הודיעה הלמן אלדובי בבורסה היום (ב'). התביעה הראשונה נוגעת לחבות המס בגין הפרשות לקרנות ההשתלמות שהביאו לתשלומי מס עודפים בקרן. התביעה השנייה עוסקת בגבייה שלא כדין של תשלומים על ידי רשות האכיפה והגבייה. המיזוג בין IBI להלמן אלדובי הסתיים ב-1 ביולי 2018, המיזוג הביא על פי הערכות לצמיחה בשווי של חברת הגמל של הלמן אלדובי בכ-50 מיליון שקל. IBI בתמורה קיבל 35% ממניות הלמן אלדובי. עוד הוסכם שכל נזק שייגרם לאחת מהחברות...