IMF

שוק ביטוח המשנה הדרום אמריקאי צפוי לגדול

התוצר המקומי הגולמי של יבשת אמריקה הדרומית יגדל בשיעור של 1.8% בשנת 2020 וזאת לעומת גידול בשיעור של 0.2% שהיה בשנת 2019, כך על פי תחזיות של חברת הדירוג AM Best. The International Monetary Fund) IMF) צופה שהגידול בתוצר המקומי הגולמי בשנת 2021 יגיע לכדי 2.3%. חדירת הביטוח בדרום אמריקה היא בשיעור נמוך של 2.3%. השיפור בנתונים הכלכליים בשילוב ירידה בשיעור האינפלציה והשיפור ביציבות הפוליטית ובשווקי ההון יביאו להגדלת הדרישה לביטוח דבר שישפיע על המבטחים הראשוניים ועל מבטחי המשנה. שוק הביטוח של ברזיל, מקסיקו, קולומביה וונצואלה הגיע לשיא של 165...