Insurtech

רשות שוק ההון פועלת להקים מערכת תפעול פנסיוני לגופים המוסדיים

רשות שוק ההון פועלת לקדם את שוק תפעול המוצרים הפנסיונים בגופים המוסדיים, על ידי הקמת מערכת תפעול פנסיוני לגופים המוסדיים. לצורך כך פרסמה הרשות מסמך בקשת מידע ובדיקת רקע על ספקי שירות ותוכנה לתפעול מוצרים פנסיוניים. במסגרת השאיפה לקדם את התחום, הרשות בוחנת את האפשרות להקים תשתית מחשוב ואספקת שירותי תפעול למוצרים פנסיונים ומוצרים נוספים בגופים המוסדיים לניהול זכויות החוסכים. מדובר במערכת שתנהל את פעילות הליבה של הגוף המוסדי בתחום הביטוח והחיסכון, לאורך כל מחזור חיי המוצר ותקופת החיסכון של הפרט. פעילות הליבה של הגוף המוסדי כוללת תהליכים דוגמת הצטרפות...