Integro Insurance Brokers Ltd

אפליה מגדרית של מבטחים בבריטניה

אפליה מגדרית של מבטחים בבריטניה

ארגון בריטי של מבטחים מסחריים מדווח על שונות משמעותית בתשלומים והטבות בין גברים ונשים המועסקים על ידי מבטחים. בניתוח נתונים של 45 מבטחים בריטיים, השונות…