Kopell group

ריידרים מחוץ לפוליסה / מאת מיקי קופל

בשנת 2016 הופץ חוזר הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם. החוזר אמור היה להסדיר את התחרות ולפתוח את השוק לשני מגרשים בולטים: שירות ומחיר. ההוראות בחוזר…