Liverpool Victoria Friendly Society

Allianz רוכש שני מבטחים בריטיים

Allianz Holdings plc, חברה בת הבריטית של Allianz SE, הודיעה על השלמת תוכנית הרכישה של יתרת המניות (51%) במבטח הבריטי LV General Insurance Group) LV GIG) מ-Liverpool Victoria Friendly Society) LVFS). סך הכול השקיע Allianz ברכישה 1.078 מיליארד ליש"ט. 500 מיליון ליש"ט (49% מהמניות) שולמו בשנת 2017 ובנוסף הוסכם על תשלום נוסף בסך של 213 מיליון ליש"ט עבור 20.9% מהמניות שיתבצע ב-2019. העסקה כללה גם אופציית PUT, אשר אפשרה מכירת יתרת המניות. עם מימוש האופציה, בימים אלו, שולם סך של 365 מיליון ליש"ט עבור יתרת המניות. בעסקה מקבילה השלימה Allianz...
אליאנץ משתלטת על LV

אליאנץ משתלטת על LV

המבטחת הגרמנית הבינלאומית אליאנץ Allianz SE אישרה כי השלימה את השלב הראשון בהסכם עם המבטחת הישירה הבריטית LV=) Liverpool Victoria Friendly Society) אשר יצור את…