LVFS

Allianz רוכש שני מבטחים בריטיים

Allianz רוכש שני מבטחים בריטיים

Allianz Holdings plc, חברה בת הבריטית של Allianz SE, הודיעה על השלמת תוכנית הרכישה של יתרת המניות (51%) במבטח הבריטי LV General Insurance Group) LV…