Munich Re

האם ייחשב היצע כיסויים חסר כבסיס לרשלנות מקצועית של סוכן הביטוח?

מאת יעקב קיהל בפרשה שבה נתבקשתי בשעתה לחוות דעתי הייתה טענת סוכן הביטוח כי הסיכון שגרם לנזק (קריסה, התמוטטות) לא הוצע על ידי המבטח שבשמו פעל, בין הסיכונים שהוצעו לביטוח בתוכניותיו, וזאת הסיבה למגבלת הפוליסה ולדחיית תביעת המבוטח לתגמולי ביטוח בגין הנזק הכבד למבנה המבוטח, שרצפתו קרסה. אכן, הכיסוי הנדון לא היה "מוצר מדף" המצוי בפוליסות הסטנדרטיות, גם אם במהדורתן הרחבה יותר (מסוג "ביט"), אך עמדה לדיון השאלה מה אחריותו של סוכן הביטוח בהכנת תוכנית ביטוח הראויה למבוטחיו, איש איש וצרכיו, ולכלל מבוטחיו, כפי למדנותו וניסיונו המקצועי, והאם ניתן היה...