Nature

חבות עלולה להיות חבות לדורות

חבות עלולה להיות חבות לדורות

כאשר אנו רוכשים ביטוח חבות, אנו מבקשים לרכוש הגנה מאירועים אשר יקרו בעתיד או בגין תביעות אשר יוגשו בעתיד, עקב מקרים אשר אירעו בהווה. אנשי…