Neon Underwriting

AFG הפסיק את הפעילות של Neon

American Financial Group - AFG הודיע כי החליט לנטוש את פעילותו בלוידס לונדון ומפסיק את הפעילות של Neon Underwriting. Neon Underwriting תפעל במצב של run-off עד לסיום כל ההתחייבויות מול הלקוחות. Neon הופעלה מחדש בשנת 2016 ופעלה בתחום ביטוחי רכוש, ימי, אנרגיה, תאונות, סיכונים מיוחדים וביטוח משנה. היו לה משרדים בלונדון, ברמודה, דנמרק, וגרנזי. AFG שרכש את Neon ואת Marketform ב-2008 הודיע כי שתי החברות נכשלו בהשגת יעדי הרווחיות שנקבעו להן. גם בחינת התוצאות הצפויות בשנת 2020 לא שינו את עמדת AFG. הפסקת הפעילות של Neon תאפשר ל- AFG להעביר...