P2P

בנק ישראל מתכוון להקטין את התלות של חברות ה-P2P בבנקים ולמקד את הרגולציה תחת הרשות

חברות ה-P2P ונותני האשראי ייתנו הצהרה על אודות בעלי השליטה שלהם בהתאם לצו איסור הלבנת הון לרשות שוק ההון בלבד ולא ידווחו על כך גם לבנקים, כך פרסם אתמול (ב') בנק ישראל במסגרת טיוטת חוזר. המניע לכך הוא הרצון להקל על יכולת ניהול החשבונות לספקי האשראי, ומתוך הרציונל שדי בדיווח יחיד לגורם רגולטורי. על פי בנק ישראל, ההקלה תסיר חסם משמעותי, המקשה כיום על גופים אלה לפעול במערכת הפיננסית הישראלית ולהתחרות במערכת הבנקאית. המערכת לתיווך אשראי היא ייחודית בכך שמפעיל המערכת אינו נושא בסיכון האשראי, כיוון שהוא אינו הגוף שמספק...