Pioneer

עוד סינדיקט הודיע על הפסקת פעילות

Pioneer Syndicate 1980 הודיע על הפסקת פעילותו על אף העובדה שתוכנית הפעילות שלו לשנת 2020 אושרה על ידי לוידס. הסינדיקט יבצע run-off בניהול Pioneer  ו- Asta(סוכנויות הניהול של הסינדיקט). הפסקת הפעילות הוסברה בחוסר הכלכליות של עלות ההון בהשוואה לחלופות אחרות. הסינדיקט, שהיחס המשולב שלו בשנת 2018 היה 130%, הצליח להוריד אותו בשנת 2019 לכדי 96% וזאת תוך הפסקת פעילות בענפים מסוימים. Pioneer תמשיך לתת ללקוחותיה שירותי חיתום ממוקדים גם בשנת 2020 כשיעד הפרמיה הוא 200 מיליון ליש"ט. הפסקת הפעילות מצטרפת להודעה של Vibe Syndicate Management (לפני כשבועיים) על הפסקת הפעילות...