PowerFleet

פוינטר: 70% מהגניבות ב-2020 היו באמצעות משבש סלולרי  

המערך המבצעי של פוינטר מקבוצת PowerFleet, חברת האיתור והשבת כלי רכב גנובים מסכם את שנת 2020 ומדווח כי במקביל לתופעת שיתוף הפעולה של בעל הרכב עם גנבי רכב, חלה עלייה של 14% בשימוש במשבש סלולרי בזמן ביצוע הגניבה, כ-70% מהגניבות עם גידול של כ-250% ביחס לשנת 2019. משבש סלולרי זה מכשיר היוצר מיסוך על הקליטה הסולארית ותשדורת ה-GPS ובכך מונע את איתור הרכב. המכשיר אינו חוקי בישראל. פוינטר פיתחו רשת תקשורת ייעודית, שמטרתה לאפשר למשדרים בעת זיהוי שיבוש סלולרי לעבור לתדר אחר אשר אינו מושפע מהמשבש ומאפשר את איכון ואיתור...