ReAssure

Swiss Re השלים את מכירת ReAssure ל-Phoenix Group

מבטח המשנה השוויצרי הבינלאומי Swiss Re הודיע על השלמת המכירה של החברה הבת ReAssure Group plc ל Phoenix Group Holdings plc וזאת בהמשך לקבלת אישור הפיקוח והממונה על ההגבלים העסקיים. Swiss Re קיבל בגין העסקה 1.2 מיליארד ליש"ט במזומן ו-13.3% מהון המניות של Phoenix Group. עם השלמת העסקה הוגשה בקשה לרשויות להנפקה של כ-277 מיליון מניות של Phoenix Group לטובת Swiss Re המהוות 27.8% מהון המניות. על פי הסכם מוקדם עם בעל זכויות מיעוט המבטח MS&AD Insurance Group Holdings – מבטח המשנה יעביר לו כ-145 מיליון מניות המהוות 14.5% מהון...