SMS

הרפורמה במסמך ההנמקה נכנסת לתוקף

בשבוע הבא, ב-1 ביולי 2019, ייכנסו לתוקפם שינויים במסמך הנמקה שנדרש בעל הרישיון להציג בפני הלקוח (חוזר סוכנים ויועצים 2018-10-11). תחילת החוזר הינה ב-1 ביולי 2019, אולם נוכח בקשות לדחיית החוזר, ב-28 במאי פרסמה רשות שוק ההון הנחיה לפיה מועד כניסת החוזר לתוקף לא יידחה. אך עם זאת, עד ל-31 בדצמבר 2019, בעל רישיון רשאי לעמוד בדרישות החוזר באמצעות מלל חופשי בשדות השיקולים העיקריים ולא רק בפורמט שנקבע בחוזר. אילנית פלג, מנהלת מקצועית ופיתוח עסקי בחברת SMS, סיכמה עבור קוראי פוליסה את השינויים העיקריים והפעולות החדשות הנדרשות מבעלי הרישיון על...
SMS השיקה סימולטור חדש למוצרי בריאות

SMS השיקה סימולטור חדש למוצרי בריאות

חברת התוכנה לביטוח SMS השיקה אתמול (יום ב') סימולטור חדש למוצרי בריאות. הסימולטור, כך נמסר, מאפשר להקים הצעות לכל הסוגים של מוצרי הבריאות: סיעוד, תאונות…