the International Union of Marine Insurance

מבטחים ימיים מבקשים לטפל בסיכוני אש של אוניות מכולה

The International Union of Marine Insurance) IUMI) קורא לנקיטת יוזמות למניעה של שריפות באוניות מכולה לנוכח האירועים שהיו בשנת 2019, שכללו גם את האוניות Yantian Express, APL Vancouver, Grande America, E.R. Kobe ו-KMTC Hong Kong. הקריאה של IUMI כוללת את הדרישה הדחופה לשיפור המערכות למניעת נזקי אש על האוניות. הדאגה של IUMI לעניין סיכוני האש עלתה בכנס ה-101 של Maritime Safety Committee) MSC) שהתקיים ביוני השנה, אולם הקריאה הנוכחית מבקשת לכלול את הנושא על סדר היום גם בשנת 2020. the International Maritime Organization) IMO) פרסם בשנת 1974 מסמך כנס International...