Tokio Marine Kiln

Tokio Marine Kiln מפסיק לפעול כמבטח / מאת ישראל גלעד

Tokio Marine Kiln) TMK) הודיע על סגירת הסניף שלו בברמינגהם. זאת, בהמשך להחלטה להפסיק את פעילות Tokio Marine Kiln Insurance) TMKI) ולחסל את עסקיו, שהתקבלה ביוני השנה. TMKI יצרה בשנת 2017 הפסדים בהיקף של 16.3 מיליון ליש"ט. משקל TMKI בפעילות הכוללת של קבוצת TMK הוא 150 מיליון ליש"ט מתוך 2 מיליארד ליש"ט. הברוקרים חוששים שמהלך זה ומהלכים דומים של מבטחים המפסיקים לפעול בתחומים מסוימים כגון  מעבר Aspen Risk Management ל-run-off ויציאה של המבטח הבריטי RSA מענפים מסוימים תקטין את קיבולת השוק. נזכיר כי חברת האם, טוקיו מרין, חתמה עם הראל...