Wesure

 Wesure בדרך לקבל רישיון מבטח בארה"ב; מתכננת להתחיל למכור ביטוחים לעסקים ב-2021

Wesure בדרך לקבלת רישיון מבטח בארה"ב, והיא מתכננת להתחיל כבר ב-2021 לפעול בתחום הביטוח לעסקים, ולשווק פוליסות לביטוח העסק, פוליסות לביטוח רכב לעסקים ופוליסות לביטוח חיים לעסקים. מדובר באסטרטגיה דומה לאסטרטגיה בה התחילה Wesure את פעילותה בישראל, כאשר החלה את פעילותה עם מספר עסקאות גדולות עם קולקטיבים גדולים בתחום הרכב. מתחילת דרכה, חלק מחזון Wesure היה לפעול בחו"ל, וזו גם הסיבה שנבחר שם באנגלית. ראשי החברה ומייסדיה אמיל וינשל וניצן צעיר הרים אמרו לאורך כל הדרך כי הם רואים בישראל מעבדת ניסוי ופיתוח. במקביל לכוונה להתחיל ב-2021 לפעול בארה"ב, מתכננת...

סוכן ביטוח? לך הביתה! / מאת מיקי קופל

הכותרת הזו נוצרה בדיון חברי בענייני דיומא בתחום הביטוח והשירות ביני לבין סוכן ביטוח שהוא חבר יקר שלי כעשרים שנה. שוחחנו על חברות הביטוח שנוהרות…