XL Group Ltd

ירי אקדח בחגיגה הוא בחזקת רשלנות רבתי

מוות של ילדה, שנגרם  בשל ירי בחגיגה על ידי עובד של חברת ניהול דירות, שעודד גם אחרים לירות, יחשב כמוות שנגרם בגין רשלנות רבתי. כך פסק בית משפט פדרלי לערעורים בארה"ב. על פי התביעה, דירה שבבעלות Whispering Lake L.P נמצאת תחת ניהול Yarco Co. Inc (שתי החברות מקנזס). ההסכם בין החברות פוטר את Whispering במקרה של רשלנות רבתי. Whispering ערכה פוליסת ביטוח אצל .Indian Harbor Insurance Co - חברה בת של קבוצת הביטוח XL Group Ltd, המעניקה כיסוי ביטוחי בגובה של 1 מיליון דולר ופוליסת מטריה בגבול אחריות של 10...