פוליסה - נובמבר 2019

82 / 2019 אלמנטר - נובמבר פוליסה www.polisa.news (להלן: אפרת רבקה בחיפה נדונה תביעתה של בית משפט השלום ב , כנגד חברת הביטוח מנדל אהד "התובעת"), אשר יוצגה על ידי עו"ד ר. (להלן: "הנתבעת"), אשר יוצגה על ידי עו"ד ביטוח מבטחים מנורה . גולדקורן אורי , מפי השופט 2019 . פסק הדין ניתן באוגוסט גדבאן התרחש גל שריפות בשל הצתות מכוונות שמקורן 2016 בשנת בפעולות איבה. הצתות אלו גרמו נזק לחלקים נרחבים בארץ. כתוצאה הודעה ובה רשימה של מקומות שנפגעו המיסים רשות מכך, פרסמה בשריפות תוך שהודיעה, כי במקומות הללו מדובר בנזק מלחמה כהגדרתו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, או לחלופין מדובר בפעולת איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, אשר מזכים את הנפגעים בפיצויים. העיר חיפה, שם התגוררה התובעת, נכללה ברשימת המקומות שבהודעת רשות המיסים. כמו כן, מרבית חברות הביטוח, והנתבעת ביניהן, נענו לבקשת והסכימו לשלם האוצר משרד את ההפרשים שבין סכום ביטוח תכולת הדירה לבין הסכום ששולם בפועל על ידי רשות המיסים, וזאת למרותשבפוליסות ביטוח הרכוש שהוצאו על ידיהן מוחרג תשלום התגמול במקרה של פעולות מלחמה ופעולות איבה. במקרה הנדון, התובעת התגוררה עם אחיה בחיפה, וגם דירתה נפגעה מגל השריפות. הנזקים שנגרמו לטענת התובעת אלף 152 מסתכמים בסך של שקל. רשות המסים פיצתה את .108,810 התובעת בסכום של לפיכך, הגישה התובעת תביעה לתגמולי ביטוח על פי פוליסת ביטוח דירה שהוצאה לה על ידי הנתבעת לתקופה הרלוונטית, כאשר ההפרש בין הסכום אותו קיבלה מחברת הביטוח לבין הסכום אותו שקל. 43,690 דרשה לקבל הינו סך של התובעת טענה, כי על הנתבעת לשלם את יתרת שווי התכולה מכוח התחייבותה בפוליסה ומכוח דיני הביטוח. התובעת טענה גם כנגד מספר קביעות של השמאי שלא תאמו לטענתה את הנזקים שנגרמו לה בפועל. בפועל מנגד, מנורה מבטחים טענה, כי משלא ביצעה המבוטחת כינון שקל, 47,627 של התכולה שניזוקה, מעבר למגולם באסמכתאות בסך שכוסו על ידי הפיצוי ששולם לתובעת על ידי רשות המסים, היא אינה זכאית לפיצוי מהנתבעת. עוד טענה הנתבעת, משלא כי הציגה התובעת אסמכתאות לכינון מעבר לסכום האמור, היא זכאית על פי הפוליסה בלבד ויש לראות סכום זה ככלול גם הוא בפיצוי לפיצוי בערכי שיפוי ששולם לתובעת על ידי רשות המיסים. הסוגיה שהונחה בפני בית המשפט היא: האם בהינתן שהתובעת פוצתה על חלק מנזקיה על ידי רשות המיסים, ותבעה מהנתבעת תגמול בערכי כינון של יתרת נזקיה, האם חובתה החוזית של התובעת לביצוע הקמה מחדש משתרעת על מלוא היקף נזקיה או שמא רק על יתרת נזקיה, שלא שולמו על ידי רשות המיסים ושאותה היא דורשת מחברת הביטוח? לאחר שמיעת טענות הצדדים ובחינת הראיות, קבע בית המשפט, כי המקרה "המשולב" בו "נכנסים לתמונה" תנאי הפוליסה, כאשר חלק מהנזקים מכוסים על ידי רשות המיסים ויתרתם על ידי הנתבעת, לא נועד לאפשר למבוטח להערים על המבטחת ולדרוש ממנה פיצוי על יתרת הנזק על סמך אסמכתאות לכינון בפועל של נזק שעליו כבר קיבל פיצוי מרשות המיסים. עוד הוסיף בית המשפט, כי מאחר שתכלית התניית התשלום בביצוע כינון בפועל הינה מניעת עשיית שימוש לרעה בסעיף הכינון, אין הצדקה להעניק למבוטח הקלה נוספת בנוסף להקלה שקיבל מוויתור המבטחת על החריג ולפטור אותו מהחובה להוכיח כינון בפועל של אותו חלק מנזקיו, אשר הוא תובע מהמבטחת. בהתאם לכל האמור לעיל, בית המשפט דחה את התביעה וקבע, כי התובעת לא הציגה בפני הנתבעת אסמכתאות על ביצוע כינון בסכום העולה על סכום הפיצוי שהיא קיבלה מרשות המיסים וחייב את התובעת לשלם לנתבעת שכר טרחת עורך דין. עד למועד כתיבת שורות אלה, לא ידוע אם הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי. מי חב בפיצוי על נזקי שריפה בדירה בעקבות פעולת איבה - שאלת ההחרגה והאם חברת הביטוח צריכה לשלם גם אם המבוטח קיבל פיצוי מרשות המיסים? מאת עו”ד ג’ון גבע צילום: כבאות והצלה מחוז חוף השריפה בחיפה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=