רשות שוק ההון מרחיבה את חובת הגילוי לגופים מוסדיים שיפעלו כנותני שירותי מידע פיננסי

רשות שוק ההון מרחיבה את חובת הגילוי לגופים מוסדיים שיפעלו כנותני שירותי מידע פיננסי

הסכם ההתקשרות המחייב הורחב, כך שלצד פירוט נושאים כגון עלות השירות ללקוח, יחויב המוסדי לפרט על תמורות שהוא יקבל מגורמים אחרים. כמו כן מוצע לשקף ללקוח בדבר קיומה של זיקה בין מבטח לגורמים שונים, במישרין ובעקיפין, שמשפיעים על מהות ואופן השירות ללקוח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה