ווישור קיבלה התרעה בטרם הגשת תביעה נגזרת בטענה לפגמים באישור עסקת הרכישה של איילון

ווישור קיבלה התרעה בטרם הגשת תביעה נגזרת בטענה לפגמים באישור עסקת הרכישה של איילון

ביום ד' בשבוע שעבר דיווחה ווישור כי פנתה לאיילון בטענה להפרש ניכר בין מידע שהוצג לה לבין המידע בדוח יחס כושר הפירעון ל-2021 ודרשה הזרמת הון או התאמה במחיר * יום למחרת התקבל בווישור מכתב התרעה מבעל מניות לפני תביעה נגזרת: "חשש כבד ביחס להפרת חובת הזהירות"

ווישור קיבלה מבעל מניות מכתב דרישה להעביר מסמכים ביחס לאישור עסקת הרכישה של איילון, וזאת – בטרם הגשת תביעה נגזרת בטענה לפגמים באישור העסקה.

יום למחרת הדיווח של ווישור על פנייה לנאמן של איילון בטענה כי קיים הפרש ניכר בין מידע שהוצג לחברה (ולרשות שוק ההון) לבין המידע שהופיע בדוח יחס כושר הפירעון לשנת 2021 (שפרסמה ב-31 במאי). מדובר, כך הסבירה ווישור, במידע שהוצג בדיונים שנוהלו עובר לקבלת ההיתרים הנדרשים להשלמת העסקה. בפניה לנאמן ביקשה ווישור כי תבוצע הזרמת הון ראשוני בסיסי אשר תשיב את יחס כושר הפירעון של איילון לשיעור שהוצג לרשות ולחברה, כך שהתחייבויות החברה יותאמו למידע. לחלופין, הציע ווישור תבוצע התאמה לתמורה בגובה הפער כאמור. עוד ציינה החברה כי ככל שדרישה זו לא תיענה בחיוב, היא שומרת על זכותה לבחון את האפשרויות העומדות בפניה בקשר לעסקה, לרבות האפשרות לביטולה.

יום למחרת הדיווח, עדכנה ווישור את ציבור המשקיעים על פניה של בעל מניות בטרם הגשת תביעה נגזרת. במכתב דרישה שקיבלה החברה התבקשה ווישור להעביר לידי בעל המניות מסמכים ונתונים שונים ביחס להליכי אישור העסקה לרכישת השליטה באיילון, כפי שנחתמה ביוני 2021, וכן להליכים שהתקיימו בחברה עובר לקבלת היתרי שליטה.

על פי בעל המניות, המכתב נשלח לפי סעיף 198א לחוק החברות, בטרם הגשת תביעה נגזרת, בגין פגמים שחלו לטענתו באישורי עסקת איילון על ידי האורגנים של החברה בהמשך לדיווח המיידי, באופן המעלה לטענתו חשש כבד ביחס להפרת חובת הזהירות, לקיום חוק החברות, לקיום חובות הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובקשר לממשל התאגידי שלה.

בווישור ציינו כי "החברה דוחה את הטענות, ומבלי לגרוע מעמדתה זו, לומדת את הבקשה ותגיב לה בהתאם".כתיבת תגובה