ארבעת התנאים שבהתקיימותם פטורה המבטחת מתשלום תגמולי ביטוח

ארבעת התנאים שבהתקיימותם פטורה המבטחת מתשלום תגמולי ביטוח

הזכות לקבלת תגמולי הביטוח היא של המבוטח ובמצב שבו נשללה זכותו של המבוטח לקבל את תגמולי הביטוח, כי אז אין לצד השלישי זכות עדיפה על זו של המבוטח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה