הפניקס שומרת על יציבות ברווח: רווח כולל של 352 מיליון שקל ברבעון ראשון של 2022 – דומה לרבעון המקביל אשתקד

הפניקס שומרת על יציבות ברווח: רווח כולל של 352 מיליון שקל ברבעון ראשון של 2022 – דומה לרבעון המקביל אשתקד

פרמיות ודמי גמולים ברבעון הראשון 2022 הסתכמו ב-9 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-5.9 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד - גידול של 53%

קבוצת הפניקס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2022 המשקפות המשך ביצוע התוכנית האסטרטגית. הקבוצה מדווחת על רווח כולל של 352 מיליון שקל, המשקף תשואה להון של 15.5%, ועל היקף נכסים מנוהלים בסך 370 מיליארד ש"ח. הרווח ברבעון המקביל עמד על 356 מיליון שקל.

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם ליום 31.03.2022 לסך של כ-  9.5מיליארד ש"ח.

הפניקס ביטוח פרסמה יחס כושר פירעון כלכלי ליום 31 לדצמבר, 2021 לפיו יחס כושר הפירעון בהתחשב בהוראות הפריסה הינו בשיעור של 190%. היחס האמור כולל אירועים לאחר מועד תקופת הדוח, לרבות: הכרזה על דיבידנד מהפניקס ביטוח לחברה, הנפקת מכשיר הון רובד 2 והעברת מניות חברת פניקלאס (49%) בתוך קבוצת הפניקס. יעד הפניקס ביטוח לטווח הבינוני הינו יחס כושר פירעון בטווח 150%-170%.

השפעת עליית הריבית ושוק ההון –

השפעת העלייה בריבית הסתכמה לסך חיובי של 799 מיליון ש"ח. התשואה השלילית בהשקעות נוסטרו עמדה על 0.2%. מתשואה זו הועברו (נוכו) תשואה ריאלית שנתית של 3% וסכום הכנסות דמי ניהול משתנים המחושב על בסיס שיעור התשואה הריאלית כאמור, כך שסך ההשפעה השלילית של שוק ההון, לאחר הניכוי כאמור, הינה 668 מיליון ש"ח.

פרמיות ודמי גמולים ברבעון הראשון 2022 הסתכמו ב-9 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-5.9 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד שיעור גידול של 53%.

להלן עיקרי התוצאות הכספיות של מגזרי הפעילות של הקבוצה:

מגזר ביטוח כללי (כולל את ענפי החבויות והרכוש) –

ההפסד הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2022 הסתכם ב- 142 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך של 178 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. הירידה ברווחיות נובעת בעיקרה מהעלייה בכמות התאונות בישראל  בענף רכב רכוש וירידה בהכנסות מהשקעות. הפניקס פועלת באופן עקבי להתאמות נדרשות ובין היתר ביישום מלא של מודל דאטה מתקדם.

מגזר ביטוח חיים

הרווח הכולל לפני מס לרבעון הראשון של שנת 2022 הסתכם לסך של כ-164 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח בסך כ-276 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. התוצאות הושפעו בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד בעיקר מהירידה בהכנסות מהשקעות ואי גביית דמי ניהול משתנים אשר קוזזו בחלקן מהעלייה בעקום הריבית חסרת הסיכון אשר הביאה לקיטון בעתודות הביטוח.  נכון ליום 31 במרס, 2022 ההשפעה של הירידה בתיק נכסי העמיתים תביא לאי גביית דמי ניהול משתנים בעתיד בסך של כ- 113 מיליון ש"ח, לפני מס (נכון למועד פרסום הדוח בסך של כ- 340 מיליון ש"ח, לפני מס).

מגזר גמל ופנסיה

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכם לסך של כ- 21 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-14 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.

מגזר ביטוח בריאות (כולל ביטוח סיעודי, ביטוח הוצאות רפואיות, נסיעות לחו"ל, עובדים זרים) –

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2022 הסתכם לסך של כ-655 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח בסך של כ-23 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. העלייה ברווחיות נובעת בעיקרה מהעלייה בעקום הריבית חסרת הסיכון אשר הביאה לירידה בעתודות בקיזוז ירידה בכנסות מהשקעות.

מגזר שירותים פיננסיים (כולל את תוצאותיה של אקסלנס) –

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2022 הסתכם לסך של כ- 22 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-32 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. הירידה נובעת בעיקרה מגידול בהוצאות הרכישה כתוצאה מאסטרטגיית הגידול בתיק הלקוחות הפרטיים בברוקראז' ויישום מודל "דמי ניהול אפס" בקסם.

מגזר סוכנויות הביטוח (כולל את פעילות סוכנויות ההסדר וסוכנויות הביטוח האחרות המאוחדות) –

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2022 הסתכם לסך של כ-72 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח בסך של כ-52 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. העלייה נובעת מהמשך הצמיחה האורגנית לצד יישום האסטרטגיה של רכישת סוכנויות ופעילויות חדשות.

מגזר האשראי (כולל את פעילות גמא) –

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2022 הסתכם לסך של כ-12 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. העלייה ברווח נובעת מגידול הפעילות.

מגזר אחר (כולל מגזרי פעילות אשר אינם עומדים בסף הכמותי לדיווח) –

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2022 הסתכם לסך של כ-3 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח לפני מס בסך של כ-7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.

מגזר רווחי הון אחר – ההפסד הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2022 הסתכם לסך של כ-278 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד לפני מס בסך של כ-36 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. הירידה ברווחיות נובעת בעיקרה מהירידה בהכנסות מהשקעות.

 

 

 כתיבת תגובה