הרשות מאריכה פעם נוספת את ההיתר הזמני לבנקים לייעץ ללקוחותיהם בתחום הפנסיוני שלא בסניף

הרשות מאריכה פעם נוספת את ההיתר הזמני לבנקים לייעץ ללקוחותיהם בתחום הפנסיוני שלא בסניף

ברשות נסמכים על הצעת חוק ממשלתית לאשר לבנקים ייעוץ פנסיוני טלפוני או דיגיטלי ומוסיפים: במצב דברים זה, נפגעת האפשרות של לקוחות קיימים של תאגידים בנקאיים לקבל ייעוץ פנסיוני נוכח המצב הפוליטי שלא מאפשר את קידום הצעת החוק בעת הזו

רשות שוק ההון מאריכה פעם נוספת את ההיתר הזמני לבנקים לייעץ ללקוחותיהם בתחום הפנסיוני שלא בסניף. הרקע לכך הוא כוונת משרד האוצר לקדם הצעת חוק העוסקת בנושא. הצעת החוק שמתירה לבנקים להעניק ייעוץ פנסיוני בטלפון או באמצעים דיגיטליים פורסמה ב-22 ביוני, אך ב-30 ביוני הכנסת ה-24 התפזרה, כך מסבירים ברשות. עוד מציינים ברשות כי לאחרונה התקבל ברשות מכתבו של סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, איתי טמקין, לפיו בכוונתו להמליץ לשר האוצר בממשלה הנכנסת לקדם את הצעת החוק.

ברשות מציינים כי "במצב דברים זה, נפגעת האפשרות של לקוחות קיימים של תאגידים בנקאיים לקבל ייעוץ פנסיוני נוכח המצב הפוליטי שלא מאפשר את קידום הצעת החוק בעת הזו".

העמדה פורסמה לראשונה ב-2 בדצמבר 2020, בעקבות פניות של תאגידים בנקאיים בבקשה לאפשר לעסוק בייעוץ פנסיוני שלא בסניפי הבנק. זאת, נוכח התפשטות נגיף הקורונה ובכלל זה הגבלות והמלצות שונות הנוגעות לתנועה במרחב הציבורי, הפוגעות ביכולות של תאגידים בנקאיים לקיים פגישות ייעוץ פרונטאליות עם לקוחותיהם, נוכח הוראות סעיף 11(ה) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 (להלן – חוק הייעוץ הפנסיוני), הקובע כי תאגידים בנקאיים יעניקו ייעוץ פנסיוני בסניפי הבנק, ולא יהיה באפשרותם להעניק ייעוץ פנסיוני מחוץ לכותלי הסניפים הקבועים.

במסגרת עמדת הממונה שתוקפה מוארך זו הפעם הרביעית, מובהר כי הרשות לא תנקוט צעדי אכיפה נגד תאגידים בנקאיים אשר יעניקו ייעוץ פנסיוני באמצעי דיגיטלי או באמצעות הטלפון, ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני ערב הודעה זו.

ברשות מציינים כי עמדה זו תעמוד בתוקפה עד תום שלושה חודשים מיום התכנסות הכנסת ה-25, בדומה לקבוע בסעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת לעניין הארכת תקפם של חיקוקים, וכי אין בכוונת הרשות להאריך עמדה זו פעם נוספת, למעט אם יהיו נסיבות חריגות שיצדיקו זאת, כגון פגיעה אפשרית בלקוחות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתיבת תגובה