AIG נתבעת בטענה שלא בדקה מהו מצבו הבריאותי של החולה ועתה מסרבת לשלם לו תגמולים

AIG נתבעת בטענה שלא בדקה מהו מצבו הבריאותי של החולה ועתה מסרבת לשלם לו תגמולים

החברה טענה כי בשלב הצעת הביטוח הסתיר התובע את מצבו הבריאותי מתוך כוונת מרמה. התובע טוען, כי מאחר שחתם על הצהרת ויתור על סודיות, לחברה היו את הכלים לברר את מצבו

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה